Alle elevene får stipend som dekker skolepenger, internatopphold det første året, støtte til boutgiftene i 2. og 3. året, skolemateriell og tilskudd til fellesreiser i Frankrike i skoleferiene. Seksjonslederen forvalter tildelingen og er ansvarlig for regnskapet. Elevene og seksjonslederen avgjør i fellesskap hvordan deler av midlene skal disponeres (f.eks. i forbindelse med fellesreiser, sammenkomster, utflukter o.l.).

I tillegg til fransk og norsk støtte har elevene rett til stipend (inkludert reisestipend) og mulighet til å søke lån fra Lånekassen. Stipendet er personlige og blir utbetalt til og disponeres av den enkelte elev. Elever som fyller 19 år mens de er i Frankrike (og har tatt Vg1 i Norge før de begynner i Frankrike) får samme støtte som alle andre. For øvrig viser vi til lånekassens regler og satser.

Alle stipend i 2. og 3. året forutsetter at faglige mål er nådd. Dersom skolegangen avbrytes, inndras stipendene med øyeblikkelig virkning, eventuelt med krav om tilbakebetaling av allerede benyttede stipendmidler. Dette kravet praktiseres etter samme regler som for tilbakebetaling av stipendene fra Lånekassen.

Det er vanskelig å anslå årlige utgifter, fordi dette vil være individuelt. Andre og tredje år blir disse større enn første år ettersom elevene da bor på hybel eller i leilighet. Utgiftene varierer naturlig nok i forhold til hva slags hybel eller leilighet den enkelte satser på. I tillegg varierer utgiftene fra elev til elev i forhold til hvor mye lommepenger etc. de bruker. Alle elever må betale en egenandel hvert skoleår, likevel er stipendordningene så gode at dette absolutt er et tilbud all norsk ungdom kan benytte seg av. (Vi minner om at elevene koster noe når de bor hjemme hos foreldrene også).